پر 1817 ز کال یوه سویډني پوه یونس برزلیون یو کیمیاوي عنصر سلینوم وموند وروسته ساینس پوهان پر دې وپوهیدل چې ه سلینوم پو وسیله د بريښنا بهیر په نوري میزان پورې اړه لري دغه کشف امریکا یې مخترع کري Carey پر دې وتوانا وه چې پر 1857ز کال د تلویزیون یوه اومه دستګاه جوړه کړي نوموړي ددې کار لپاره له فوټو الکټریک څخه کار واخیست.

د تقطیع صفحه پر 1884 ز کال د پل نیپکو لخوا کشف شوه، دغه صفحه یوه ګرده سوري لرونکې پاڼه وه چې فوټو الکټریک پیلونو په وړاندې څرخېدله، دې ته ورته یوه بله صفحه هم وه چې سړی به د صفحی په سوريو کې یو ډول رڼا وې لیدلي چې له اصلي جسم سره یې رڼا وو توپیر کاوه .

پر 1923 ز کال له بریښنا یې سیمو نو څخه ړومبنی تصویر تېر کړی شو دغه کار په انګلیستان کې د (بیرد ) او په امریکا کې د جټکینز لخوا تر سره شوه زوریکین او فارنزورت دوربینونه اختراع کړل او ړومبنی خپل دوربین ایکونوسکوپ او دوهم یې د تصویر تقطع ونوماوه .

پر 1945 ز کال د ګردو لامپونو پر ځای له دغه ډول دوربینونو څخه کار واخیستل شو نن ورځ له کینسکوپ لامپونو کار اخستل کیږي، په دغو لامپونو کې یو الکټریکي ټوپک وي چې پر تلویزوني صفحه د رڼا تقطیع کوي او تصویر را څرګندیږي.
تمدن خبري اژانس.

By admin

Leave a Reply