په نړۍ کې ترټولو مشهور کسان چې مونږ یې دلته تاسو ته ذکر کوو مګر حقیقت زموږ له تصوراتو څخه اساسا توپیر لري. د کام پریس په وینا: ځینې خلک خپل ټول ژوند د شهرت په هڅه کې تیروي مګر شهرت په حقیقت کې هغه څه ندي چې موږ یېContinue Reading