1. د طالبانو راتګ سره سم څه وخت وروسته ګڼ شمیر کورنۍ او افراد لا هیواد څخه د پرېښودلو په لټه کې وو د هغوی لا جملې څخه کڼ شمیر د کابل پوهنتون استاذان لا هیواد څخه ووتل او اوس ۷۰ تنه هغه استاذان چې د ماسټرې او دوکتورې اسناد یې په لاس کې لرل، د کابل پوهنتون سره یې مخه ښه وکړه، ویل کیږي چې دوی ته په وخت معاشات نه ورکول کیدل او دا یې نتیجه شوه چې پوهنتون سره مخه ښه وکړئ.

تمدن خبري اژانس.

By admin

Leave a Reply