د رښتیني میني په اړه زیات تعریفونه اخیستل شوي دي، هو د هر تعریف مقصد د فرد لپاره ځانته جلا معنا لري مونږ دلته تاسې ته یو څو نقطې ذکر کوو چې د رښتیني میني سره ډېرې نیږدې ریښې لري.

د مینې تعریف:

مینه په لغت ڪې زړه بایللو ته وایي، خو په اصطلاح ڪې مینه هغه صداقت ته ویل ڪېږي چې مینه
وال د ېو چا او یا د یو شي انځور ته په ژوندۍ بڼه په خپل زړه اوسترګو ڪې ځای ورڪړي، خو دغه ډول مینه ڪله ناڪله دداسې افڪارواوخیالونوپه څپانده سیندونوڪې ورلاهوشي چې په ويښه اوخوب دواړوڪې یې هوښ ترې وړی وي، په دې مانا چې مین جسماً یوځای، خو روحاً له خپل معشوق یا معشوقې سره د هغه د وصال په خیالي ټال ڪې زانګي، ولې پایله یې داشي چې یا خو هدف ته په رسېدو سره د خپلې مینې جونګړه دروم اوپارس له ڪُسری ماڼیو هم ورته ښڪلې ښڪاري اوپردې باندې بسنه ڪوي چې ګواڪې (( زه دې وم، لیلادې وي، یو ګوډی اوړه دې وي .)) اوڪه عشق یې نامراد شونو بیا دُنیا ترڪ ڪړي او څيرې ګرېوان د بیابانونو مخه ونیسي.

خبرتیا: مینه صرف د معشوق یا معشوقې سرہ نه کیږي بلکې د مور پلار ورور خور او ھمداسې نور دا ھم مینې ته اړتیا لري که څوک د دې ټولو نعمتونو څخه برخمن وي نو ھیله کوم باید د مینې دپارہ وخت ورکړئ

By admin

Leave a Reply