د افغانستان د نظام له بدلون سره د کرکټ په برخه کې بې کچې زيان انديښمنونکې بدلونونه راغلي؛ خلک د افغانستان د کرکټ راتلونکې په اړه انديښمن دی.  اوس تازه د تا.ال.بانو یو ستر غړی «جنرال مبین» وایي چې دوی د کرکټ برخې ته ځانګړي پاملرنه کوي، ځکه چې کرکټContinue Reading