دلته مونږ تاسې ته هغه هیوادونه واضح کوو کوم چې د ښځو په پرتله د نارینؤ شمیر زیات شتون لري. 1- ناروې ناروې یو نسبتاً کوچنی هیواد ده، د نارینؤ شمیر د ښځو په پرتله 1200000 څخه ډیر دی. یعنې په ناروې کې ښځې کمې او سړي زیات دي. 2-Continue Reading