دلته به تاسې ته د شپاړس ډوله میوو ګټې وړاندې شي کوم چې تاسې به حیران کړي. (۱)  شفتالو: د بدن حرارت سموي او د بدن څخه د هر ډول زهریات باسي. (۲) آم: مثانې ته طاقت ورکوي. (۳) انار: د ځیګر درد لیري کوي خوا ګرځیده کموي او زوړContinue Reading