.ریلیف ګولۍ د لاندې ترکیب لرونکی دی

Paracetamol 300 mg
Diclofenac Sodium 25 mg
Chlorphenramine maleate 4 mg
Magnesium Trisilicate 100 mg

په کوم وخت کې ریلېف ګولۍ خوړل کیږي، او کومو خواصو درلودونکې دي، په کوم درد کې کارول کیږي.

√ تبه: Fever
√ سردرد: Headach
√ د غاښ درد: Toothach
√ روماتیزم درد: Artheric pain

هر کله چې تاسې یوه ریلېف ګولۍ خورئ په حقیقت کې به تاسې څلور ګولۍ لکه
(Paracetamol )
(Magnesium)
(Chlorphenramine)
(Diclofenac)
خوړلي او په دې سره به ستاسې بدن کې هیڅ د درد احساس ونکړئ او سره له دې به مو خوب هم آرام وي.
نړۍ فارمکوپي یواځې د دوه درملو ترکیب ته اجازه ورکوي او تر دوه زیات درملو ترکیب د شدیدو عوارضو سبب کیږي هغه کسان چې ریلېف زیات کاروي ممکن په لاندی مزمنو ناروغیو اخته شي.
يد جګر ناروغۍ.
√ د ویني لوړ فشار.
√ ډیابټس (شکر).
√ د زړه مزمني ناروغي.

زمونږ هیواد وال ریلېف ګولۍ په زیاته اندازه او بې ځایه کاروي.
مهرباني وکړئ دهر درد لپاره ځانګړی درمل د ډاکتر په مشوره وکاروئ تر څو په راتلونکي کې د یادو شویو خطرناکو ناروغیو څخه په امن پاتې شئ.

By admin

Leave a Reply