دا په نړۍ کې یوازینی هوټل دی، چې له سرو زرو جوړ دی! د دې هوټل ټولې کاشې، د اوبو نلونه، دروازې، لوښي، پیالې، تشنابونه، حوض او نور وساېط او وسایل له سرو زرو جوړ شوي یا د سرو زرو پوښ لري. په دې هوټل کې د یوې شپېContinue Reading