تاسې به خامخا د نوکیا کمپنۍ په اړه د تولید معلومات لری، د ډېرو تولیداتو ترڅنګ یو یې د نوکیا موبایل دی. د سامسونګ او ایفل موبایلو د نه شتون په صورت کې نوکیا موبایلو ډېر شهرت درلود او اوسمهال یې خپل مارکیټ د سامسونګ او ایفل کمپنۍ په مقابلContinue Reading