بښنه کول مو د وجدان له عذابه ژغوري

مور او پلار چې په ماشومتوب کې يې ستاسې له تمې سره ستاسو غوښتنو ته رسيده ګي نه وي کړې او ډېر نور کسان چې په ژوند کې يې دردولي وی.

دغه څه کله کله ستاسو په وجود کې دومره ژور ټپ رامنځته کوي،چې له ځان سره وایی : « هېڅکله يې هم نه بښم » ځينې کسان هېڅ د بښلو ارزښت نه لري.»

« ځينې پېښې هېڅ د بښلو نه دي » ؛ خو له بلې خوا مذهبي مشران او ارواپوهان وايي چې بښنه کول مو د وجدان له عذابه ژغوري او فشارونه مو له منځه وړي.

چې دغه څه د روغتیايي او رواني مسايلو لپاره حياتي ارزښت لري،هر څوک کېدای شي يوه ورځ تېروتنه وكړي.

فكر وكړئ تاسې خپله تېروتنه کړې ده او له مقابل کس څخه يې د بښنې تمه لری بښنه په شخص کې هيجاني او عاطفي حالت پيدا کوي.

عاطفه ، غوسه له منځه وړي ؛ خو غوسه بیا د انسان مثبته انرژي له منځه وړي او کېدای شي کله ناکله خو يې د تباهۍ سبب هم شي.

کېدای شي تر اوسه مو د ډېرو بدو پېښو لکه وهلو- ډبولو او یا قتل خبرونه اورېدلي وي پوهېږی ! قتل ډېری وخت د ډېرې غوسې پايله وي.

اوس فکر وکړئ چې که د خاوند او مېرمنې تر منځ هم بښنه نه وي او ژوند یې له خپګان او ډک وي ، برخلیک به یې څه وي؟

Leave a Reply